Wrocław dnia 1 czerwca 2021

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO), informuję, że:
1.Administratorem danych osobowych klientów korzystających z usług biura pośrednictwa nieruchomościami VIP NIERUCHOMOŚCI jest firma VAMES Sebastian Matwiejko Woźniak z siedzibą w Zgorzelcu, ul. Konarskiego 1/28, 59-900 Zgorzelec
2. Dane kontaktowe biura pośrednictwa nieruchomościami VIP NIERUCHOMOŚCI: 
- adres do korespondencji:
VIP NIERUCHOMOŚCI
skr. poczt. 60241
54-433 Wrocław
- telefon  +48 609 444 884
3. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących uprawnień klientom w zakresie działania biura pośrednictwa nieruchomościami VIP NIERUCHOMOŚCI, mogą się Państwo skontaktować się z IOD za pomocą adresu e-mailowego: rodo.dslask@gmail.com
4. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
5. Podane przez Państwa dane osobowe wykorzystywane do celów marketingowych jest całkowicie dobrowolne. Biuro VIP NIERUCHOMOŚCI przetwarza dane osobowe klientów w celach marketingowych na podstawie art.  6 ust. 1 pkt a) RODO (dane przechowywane będą od daty prezentacji lub pozyskania nieruchomości przez okres trwania umowy oraz czas wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów).
6. Biuro VIP NIERUCHOMOŚCI pozyskuje dane osobowe w możliwie najmniejszym zakresie niezbędnym do realizacji umowy zgodnie z . art. 5 ust. 1 pkt c) RODO 
7. Biuro przetwarza dane osobowe w celu/celach:
- zapewnienia wykonania umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami 
- przedstawienia ofert nieruchomości, 
- prezentacji ofert nieruchomości, 
- obsługi zgłoszeń (np. przez formularz kontaktowy, e-mail, telefon),
- rozpatrzenia reklamacji,
- zapewnienia realizacji umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami 
na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (dane przechowywane są przez okres równy okresowi wykonywania umowy pośrednictwa oraz okresowi przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pośrednictwa lub równy okresowi przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem umowy pośrednictwa wymaganemu przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa – w zależności, który z tych okresów jest dłuższy). 
8. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Biura, oraz którym przekazanie danych będzie niezbędne do realizacji zwartej umowy, uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa tj:  
- Urzędy Państwowe (min. Urzędy Skarbowe, Wydziały Ksiąg Wieczystych, Rejestry Gruntów, Urzędy Miast i Gmin, Leśnictwo Miejskie, Spółdzielnie i Wspólnoty Mieszkaniowe, Zarządcy nieruchomości),
- kancelarie notarialne,
- Galactica sp.j., ul. Fordońska 189, 85-739 Bydgoszcz,
- inne biura pośrednictwa nieruchomości,
- pośrednicy finansowi i kredytowi,
- banki, 
- kancelarie prawne,
- kancelarie doradztwa podatkowego.
9. Zgodnie z RODO, każdej osobie w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO)
- sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych (art. 16 RODO)
- usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO)
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)
- przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)
Wszelkie zmiany w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych, mogą być wniesione tą samą drogą, którą te dane zostały przekazane.
10. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
11. Każda osoba ma prawo do: wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e mail: kancelaria@uodo.gov.pl), gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
12. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Biura z prośbą o udzielenie informacji.